Регионален съюз

Print

 

Синдикален Регионален Съюз – Добрич

 

Синдикален Регионален Съюз на КТ”Подкрепа” – Добрич е учреден в края на ноември 1990 г. и е признат за пълноправен член на Конфедерация на труда „Подкрепа”.
По смисъла на чл.5 ал.2 и чл.13 от Устава на КТ”Подкрепа” и във връзка с чл.49 ал.2 от Кодекса на труда, Синдикален Регионален Съюз на КТ”Подкрепа” – Добрич е със статут на самостоятелно юридическо лице.
Синдикален Регионален Съюз на КТ”Подкрепа” – Добрич обединява синдикалните секции и общинските синдикални съюзи на територията на област Добрич.

 

Основните функции на Синдикалния регионален съюз са:
/1/ Осъществяване на синдикална защита на колективните и индивидуалните членове на КТ”Подкрепа” в региона и представляване интересите им на всички нива, подпомагане националните федерации и националните синдикати на национално ниво;
/2/ Оказване на организационна и методическа помощ на всички синдикални структури;
/3/ Изграждане на нови секции и общински съюзи за увеличаване на членската маса;
/4/ Подготвяне и организиране на курсове за синдикално обучение;
/5/ Оказване на методическа помощ при провеждане на преговори и сключване на КТД по предприятия;
/6/ Участване в системата за социално сътрудничество на регионално и общинско ниво;
/7/ Организиране, провеждане и координиране на стачни действия на територията на региона, съгласувано със съответната професионална организация;
/8/ Контролни, финансови и организационни функции;
/9/ Изграждане на Консултантски синдикални центрове.

 

Висш ръководен орган на Синдикалния регионален съюз /СРС/ е Регионалната конференция, която се свиква веднъж на 4 години. Регионалната конференция е компетентна да взема решения по всички въпроси, касаещи дейността на СРС. Регионалната конференция приема отчета на Изпълнителния съвет и избира Председателя и Заместник-председателя на СРС, както и предложените от избрания екип други членове на Изпълнителния съвет.

 

Между две регионални конференции, висш ръководен орган на СРС е Регионалният съвет. Той се състои от Изпълнителния съвет, представители на Общинските синдикални съюзи и Регионалните професионални структури, както и от необхванати в тях синдикални секции.

 

Административното и методическото ръководство на СРС се осъществява от Изпълнителен съвет.

Tuesday the 20th. Joomla Template Maker. created by CryoCore 2012
Copyright 2012

©