Изпълнителен съвет

Print

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Синдикалния регионален съюз е орган за методическо и административно управление на организацията. Той има за задача да осъществява цялостното управление на дейността между Регионалните съвети.

Изпълнителният съвет има следната компетентност:
/1/ Изготвя структурата, щатното разписание и бюджета на организацията и внася последния в Регионалния съвет за утвърждаване.
/2/ Изработва Правилник за дейността си.
/3/ Изпълнява решенията на Конференцията и Регионалния съвет.
/4/ Подготвя и свиква заседания на Регионалния съвет.
/5/ Взема решения по текущи въпроси, засягащи дейността на организацията. Решенията на Изпълнителният съвет се вземат с обикновено мнозинство при явно гласуване.
/6/ Разглежда и утвърждава заявление за членство в СРС, както и за асоцииране на членове към него.
/7/ Организира при нужда експертни групи и технически органи.
/8/ Организира цялостната финансова дейност на организацията.
/9/ Членовете на Изпълнителния съвет са членове на Регионалния съвет с право на един глас.
/10/ Правата и задълженията на Изпълнителния съвет включват правата и задълженията на членовете му.

Изпълнителният съвет на СРС – Добрич се състои от Председател, Заместник-председател и членове на ИС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СРС КТ”ПОДКРЕПА” – ДОБРИЧ е Маргарита Василева Нейкова.

 • Образование: ВИСШЕ – СА”Д.А.Ценов” – Свищов

 • НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИДОБИТАТА КВАЛИФИКАЦИЯ:

  • Магистър „Фирмен контролинг и счетоводен мениджмънт”

  • Център за професионално обучение – „Уния” ЕООД – Оператор на компютър
  • ВТУ”Св.Св. Кирил и Методий” – бакалавър „Публична администрация”
  • МТСП - Програма на ООН за развитие
  • Обучение „Управление на Европейските фондове”
  • Институт по индустриални отношения и мениджмънт „ОКОМ”
  • Кореспондентско обучение „Политика, законодателство и практика в ЕС осигуряване на безопасност и здраве при работа
  • МТСП, Програма „Пледж” -Специалист отраслово преструктуриране
  • Министерство на транспорта, Програма ФОБЗАТ
  • Обучение „Мениджмънт в транспорта”
   • Организационни умения и компетенции :
 • Координация, управление и администрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала
 • Организационен опит придобит от практиката
 • умения за работа в екип
 • управление на човешки ресурси
 • маркетингово развитие във всички области
 • умения за работа в бизнес мрежи за създаване на връзки и споделяне на добри практики и други бизнес възможности
 • умения за повишаване на обществената информираност, помагане прозрачността на дейсвията
 • рекламиране на възможности за финансиране

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ се избира от Регионалната конференция с мандат / 4г./ до следващата конференция

  • Функции на Председателя:
   1. Има ръководни и представителни функции, изразява волята на Изпълнителния и Регионалния съвет.
   2. Подписва документи относно дейността на организацията, включително и финансовите.
   3. Свиква и ръководи заседанията на изпълнителния съвет.
   4. Взема решения по текущи въпроси, засягащи дейността на организацията.
   5. Назначава щатния състав на СРС.
   6. Назначава експертни групи и технически органи.
   7. Отчита дейността на Изпълнителния съвет пред Регионалния съвет и Конференцията.
   8. Носи отговорността по член 29 от Устава на КТ»Подкрепа».

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СРС КТ”ПОДКРЕПА” – ДОБРИЧ е Тодорка Стоянова Петрова

  • Образование: висше - ШУ”Епископ Константин Преславски”
  • НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИДОБИТАТА КВАЛИФИКАЦИЯ:
   • Магистър „Българска филология”
   • Магистър „Организация и управление на образованието”
  • Организационни умения и компетенции :
 • Умение да прилага професионално и компетентно специфичното познание и опит

 • Умение за планиране, организация и провеждане на образователно-възпитателен процес

 • Използване на интерактивни методи, иновации и ИКТ

 • Лични умения и компетенции

 • Организационен опит придобит от практиката
 • Умения за работа в екип за създаване на подходяща среда
 • Умения за повишаване на обществената информираност, помагане прозрачността на действията

Заместник – председателят се избира от Регионалната конференция заедно с Председателя за срок от 4 години. Заместник-председателят в отсъствие на председателя или по негово поръчение има правата и задълженията, които са предвидени за Председателя в рамките на неговата компетентност. Носи отговорността по член 29 от Устава на КТ»Подкрепа».

Членове на Изпълнителния съвет на СРС КТ”ПОДКРЕПА” – ДОБРИЧ

   • Наташа Христова 
   • Галин Георгиев
   • Живко Николов Марков
    Членовете на Изпълнителния съвет се избират от Конференцията с мандат до следващата Конференция по предложение на Председателя и Заместник-председателя. Изпълнителният съвет определя функциите на регионалните секретари, които отчитат дейността си пред Регионалния съвет и Конференцията.
Tuesday the 20th. Joomla Template Maker. created by CryoCore 2012
Copyright 2012

©