Стратегия и програма на СРС „Подкрепа” гр. Добрич - Обща характеристика на стратегията

Print

Article Index

 

3.  Обща характеристика на стратегията

 

Стратегията ще представи начините, по които ще  бъдат реализирани целите на базата на мисията на СРС”Подкрепа” гр.Добрич , съответните действия относно необходимостта и повишаване качеството на синдикално обучение и подготовка, плана за осъществяването им (процес на управление и реализация на целите), успешни тактики и подходи за постигане на ефективен резултат.

3.1 Мисия на стратегията

 

Да съдейства за прилагането на активните мерки за включване на работещите в  синдикалния  живот чрез качествено  синдикално обучение и подготовка на синдикални лидери, да посочи начините за осъществяване на целите, както и пътя за успешната реализация на мисията на синдикалната организацията.

 

4. Главна цел на стратегията

 

Целта на стратегията е да подкрепи синдикалната политика за прилагане на активни мерки за намаляване на безработицата и неправомерните  съкращения , посредством  синдикално обучение и включването на млади хора в синдикалния живот, посочвайки възможно най-успешните начини (принципи, методи, подходи, тактики, фактори) за реализацията на мисията и целите на СРС”Подкрепа” гр.Добрич, в сътрудничество с Устава,Стратегията,Програмата и Резолюциите (от VII Конгрес 8-12.02.2007г.) на КТ”Подкрепа”, които са стратегически планов документ на българското синдикално представителство, формулиращ ключовите стратегически приоритети с ясна визия за развитие на КТ”Подкрепа” в периода 2008 - 2011г.

 

4.1 Локални цели

·        Увеличаване броя на синдикалните членове;

·        Изготвяне на  Интернет страница в помощ на синдикалните членове;

·        Активно участие във всички комисии и съвети , изградени на регионален принцип;

·        Независимост от държавните, административните организации, работодателите, политическите партии, обществените и религиозните организации и сдружения;

·        Защита правата, достойнството и професионалните интереси на своите членове;

·        Осигуряване на всестранна подкрепа – юридическа, социална и морална;

·        Защита на  демократичните реформи в законодателството;

·        Защита на  обществено-културните и социални интереси на членовете си;

·         Провеждане на обучения за повишаване законовата култура в трудовоправен аспект;

·        Предоставяне на  възможности за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация;

·        Осъществяване и провеждане на  семинари за обучението на своите членове;

·        Защита на правата на работещите в сферата на професионалната им дейност, условията и техническата безопасност и охрана на труда;

·        Да продължи да участва в преговори с работодателите за сключване на КТД, споразумения и анекси на всички нива, уредени чрез КТ;

·        Да посредничи в случай на конфликти и трудови спорове между своите членове и работодателите;

·        Да упражнява контролни права, предоставени от КТ;

·        Да продължи да осигурява своевременна актуална информация на членовете си;

·        Да продължи да организира и ръководи протестни акции на членовете си при съществени нарушения на интересите на работещите;

·        Мотивира компютърно-информационния диалог и консултантското обслужване в интернет-страниците;

·         Да поставя акцент върху индивидуалната сигурност на всеки човек;

·        Осигуряване на  мониторинг за прилагане на справедливи критерии при оценка дейността на работниците;

·        Съхраняване културната идентичност и стимулиране културното многообразие с цел утвърждаване  на ценностите на гражданското общество;

·        Защита на принципите на конституционносъобразност и законоустановеност;хуманизъм и социална ориентираност; прозрачност;

·        Гарантира значително подобряване на деловия професионален климат;

·        Защитава свободата и неприкосновеността на личността, правото на съдебна защита;

 

 

Thursday the 22nd. Joomla Template Maker. created by CryoCore 2012
Copyright 2012

©