Стратегия и програма на СРС „Подкрепа” гр. Добрич - Подцели на стратегията

Print

Article Index

 

4.2 Подцели на стратегията

 

ü     Дейностите по тази стратегия имат за цел подобряване на синдикалните  умения и навици и получаване на качествена синдикална подготовка;

ü     Да се повиши  синдикалната култура на лидерите на синдикалните секции  посредством  осигуряване на възможност за реализация на начините за адекватно и актуално синдикално обучение и професионална квалификация на синдикалните членове;

ü     Да се потърсят условия за насърчаване на новоучредяването на синдикални секции на територията на регион Добрич;

ü     Да се осигури устойчивост на синдикалното представителство на СРС”Подкрепа”-Добрич сред синдикалните членове и работодателите

 

5.Оценка на външната среда на СРС”Подкрепа” гр.Добрич

5.1 Влияние на далечното обкръжение на СРС”Подкрепа” гр.Добрич за реализиране на стратегията

 

Политически фактори

 

● Създаване на европейски интеграционен модел за качествено начало в синдикалната дейност;

● Оставяне в миналото националистическите,импереалистическите и тоталитарни традиции;

● Глобализацията,която изисква създаване на нови традиции в синдикалната дейност и представителство;

● Присъединяване на СРС”Подкрепа” към европейските измерения на  синдикалното обучение и дейност;

● Създаване на заетост на работоспособните синдикални членове;

● Провеждане на целенасочена политика на качеството на синдикална дейност на територията на регион Добрич;

●Развитие на стабилно, динамично, модерно и конкурентноспособно управление на ръководството на СРС”Подкрепа” – Добрич;

● Създаване на оптимални условия за привличане и задържане на новопостъпилите синдикални членове

 

 

Социални фактори

 

● Подобряване условията на живот на хората в социално неравностойно положение.

● Развитие на синдикалното обучение и подготовка към СРС”Подкрепа” гр.Добрич с пряка подкрепа на Конфедерацията на труда”Подкрепа”

 

 Технологически фактори

 

● Автоматизиране на административните процеси (т.е. извършването им по електронен път).

● Модерни комуникации и ИНТЕРНЕТ.

● Програмна и апаратна осигуреност на информационната мрежа .

● Създаване на Интернет страница и сайт на СРС”Подкрепа” - Добрич

 

 

                                                                                                                        Председател СРС……………….

 

                                                                                                    /М.Нейкова/

Thursday the 22nd. Joomla Template Maker. created by CryoCore 2012
Copyright 2012

©