Правилник за организацията и дейността на изпълнителният съвет

Print

Article Index

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ  СЪВЕТ

на СРС на КТ „ПОДКРЕПА” – ДОБРИЧ

 

 

Приет с Решение на ИС на заседание, проведено на 20.01.2012 г.

В сила от датата на приемане.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. /1/ Настоящият правилник е приет на основание чл.71, ал.2 от Устава на Конфедерация на труда „Подкрепа”.

           /2/ С правилника се урежда организацията и дейността на Изпълнителният съвет /ИС/ на Синдикален регионален съюз (СРС) на КТ „Подкрепа” – град Добрич.

 

Чл.2. /1/ Изпълнителният съвет /ИС/ на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа” - Добрич осъществява организацията и дейността си въз основа на Устава на КТ ”Подкрепа ” и разпоредбите на този правилник.

           /2/ По въпроси, които не са уредени с Устава и този правилник, ИС приема отделни решения.

 

ГЛАВА ПЪРВА

ЧЛЕНОВЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

Чл.3.  ИС се състои от председател, заместник – председател и регионални секретари.

                  

Чл.4.  Ръководството на Регионалната контролна комисия  участват в ИС с право на съвещателен глас.

 

 

ГЛАВА ВТОРА

ПРАВОМОЩИЯ НА ИС

 

Чл.5. Изпълнителният съвет е постоянно действащ ръководен орган, който организира цялостната дейност на СРС „Подкрепа” – Добрич между регионалните съвети.

 

Чл.7. Изпълнителен  съвет:

        /1/ Изготвя структурата, щатното разписание и бюджета на организацията и внася последния в Регионалния съвет за утвърждаване.

      /2/ Изработва правилник за дейността си.

      /3/ Изпълнява решенията на Конференцията и Регионалния съвет.

      /4/ Подготвя и свиква заседания на Регионалния съвет.

      /5/ Взема решения по текущи въпроси, засягащи дейността на организацията.

      /6/ Разглежда и утвърждава заявление за членство в СРС, както и за асоциирани на членове към него.

     /7/ Организира при нужда експертни групи и технически органи.

     /8/ Организира цялостната финансова дейност на организацията.

     /9/ Членовете на ИС са членове на Регионалния съвет с право на един глас.

     /10/ Правата и задълженията на ИС са правата и задълженията на членоветет му

Чл.8. /1/ Отговорност за действия или бездействие, които представляват нарушение на Устава и общата синдикална Програма на Конфедерацията се носи от всеки член на Изпълнителния съвет.

          /2/ Членовене на ИС  са задължени да предприемат действия за търсене на имуществена и наказателна отговорност при условията на чл. 29 от Устава.

 

 

Tuesday the 20th. Joomla Template Maker. created by CryoCore 2012
Copyright 2012

©