Правилник за дейността на контролната комисия към СРС ”Подкрепа” – Добрич

Print

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

 

 НА  КОНТРОЛНАТА  КОМИСИЯ КЪМ СРС ”ПОДКРЕПА” –  ДОБРИЧ

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.Този правилник урежда организацията и дейността на Контролната комисия на СРС ”Подкрепа” - Добрич в съответствие с Устава на КТ ”Подкрепа”, Решенията на осмия редовен конгрес и КС на КТ”Подкрепа”. Правилникът се изготвя и приема на основание на чл.28,ал..4 от Устава на КТ ”Подкрепа”.

 

Чл.2. Контролната комисия на СРС ”Подкрепа” - Добрич се състои от председател и заместник-председател. При необходимост, когато естеството на разглежданата проблематика изисква специални познания, по предложение на ККК могат да бъдат привличани експерти, специалисти  дадена област

 

ІІ. ЗАДАЧИ

Чл. 3  Контролната комисия на СРС ”Подкрепа” - Добрич осъществява:

(1). Цялостен контрол по спазване на Устава на КТ ”Подкрепа”, решенията

и Резолюциите на Конгреса, решенията на Конфедеративния съвет, Регионалният съвет и Изпълнителния съвет на СРС ”Подкрепа” - Добрич, наредби , правилници и други, приети от КС.

(2). Контрол по постъпленията, съхраняването, стопанисването и разходването на паричните средства и материалните ценности на СРС ”Подкрепа” - Добрич и нейните поделения.

(3). Контрол по паричната и материална отчетност, както и правилното

и своевременно водене на счетоводната документация.

(4). Методическо ръководство върху дейността на синдикалните секции към СРС”Подкрепа” - Добрич

(5). Анализ на причините и условията, довели до допуснатите финансови

и организационни нарушения, и предлага мерки за отстраняването им пред ИС и РС с мотивиран доклад.

(6). Постоянно наблюдение по отношение спазване на:

-Наредбата за реда и начина на набиране, разходване и отчитане на

финансовите средства от членски внос;

-Наредбата за набиране и разходване на средства от фонд

-Набирането и разходването на средствата по “Стачния фонд”

-Нормативните актове приети от Конгреса КС

-Изискванията на глава 4 ”Инвентаризация” от Закона за счетоводството;

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 4. По решение на РС или ИС на СРС ”Подкрепа” - Добрич, Контролната комисия:

(1). Изисква сведения, справки, отчети, копия от документи и протоколи от заседания, извлечения от сметки и други доказателства от всички синдикални секции на СРС ”Подкрепа” - Добрич.

(2). Изземва с протокол документи за обезпечаване на доказателства, които се връщат след приключване на случая.

(3). Дава задължителни предписания ;

2. Предписанието се счита за окончателно в случай, че не е постъпила

жалба до ИС от засегнатата страна в седем дневен срок от връчването му.

Постъпването на жалба от засегнатата страна не спира изпълнението на

предписанието на Контролната комисия на СРС ”Подкрепа” - Добрич ;

3.При неспазване на предписанията на Контролната комисия на СРС ”Подкрепа” - Добрич , същата внася за разглеждане мотивиран доклад по случая пред ИС или РС с предложение за налагане на санкции съгласно Устава на КТ ”Подкрепа”;

4. В кръга на своята компетентност, Контролната комисия на СРС ”Подкрепа” - Добрич  се произнася по възникнали спорове;

5. Когато, важни причини налагат това с цел недопускане негативни

последици за организацията, Контролната комисия на СРС ”Подкрепа” - Добрич предприема действия по ограничаване достъпа до помещенията и имуществото на съответната структура, за което сезира незабавно ИС на СРС ”Подкрепа” - Добрич, който уведомява РС.

Чл.5.(1)Финансовите и организационни проверки се извършват по

решение на РС и/или ИС на СРС ”Подкрепа” - Добрич.

(2). Финансова и организационна проверка може да бъде възложена и

от Председателя на  СРС  ”Подкрепа- Добрич.

 

ІV.РЕВИЗИОННИ ДОКУМЕНТИ

Чл.6. След извършване на финансова и организационна проверка Контролната комисия на СРС ”Подкрепа” – Добрич изготвя мотивиран доклад и/или/ констативен протокол. Същите се внасят в срок до три работни дни от съставянето им в ИС на СРС ”Подкрепа” - Добрич и ревизираната структура.

Чл.7. В седемдневен срок след връчване на ревизионните документи,

ревизираните структури и длъжностни лица могат да подадат възражения и

обяснения  до ИС на СРС ”Подкрепа” - Добрич.

Чл.8. След извършване на проверка по чл.3 ал.6 от настоящия Правилник,

Контролната комисия на СРС ”Подкрепа” - Добрич изготвя констативен протокол, който се внася в срок от три работни дни от датата на съставянето му в ИС на СРС ”Подкрепа” - Добрич и ревизираната структура.

 

V. З АКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1.Настоящият Правилник може да бъде изменян и допълван от РС на СРС”Подкрепа” - Добрич.

§.2.Настоящият Правилник е приет на ………………. год. и влиза в сила от

 

деня на приемането му.

Tuesday the 20th. Joomla Template Maker. created by CryoCore 2012
Copyright 2012

©