Правилник за организацията и дейността на синдикална секция на КТ”Подкрепа”

Print

Article Index

 

ПРАВИЛНИК

 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ НА КТ”ПОДКРЕПА”

 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1 /1/ Синдикалната секция е основна структурна единица по месторабота и се учредява най-малко от 3 (трима) члена.

/2/ Съобразно спецификата на труда – по смени, бригади, отдели, поделения или друг организационно-производствен признак могат да се учредяват синдикални групи.

 

Чл.2 Синдикалната секция възниква от датата на нейното учредяване и задължително се ригистрира на териториален принцип в Синдикален регионален съюз и на браншов принцип в Национална федерация / Национален синдикат.

 

Чл.3 На базата на редовни отчисления от членски внос синдикалната секция се легитимира на всеки 6 (шест) месеца от Синдикалния регионален съюз и Националната федерация / Националния синдикат.

 

Чл.4 Синдикалната секция задължително прави редовно отчисление от членски внос в Синдикалния регионален съюз и Националната федерация / Националния синдикат, съгласно Наредбата за реда и начина на набиране, разходване и отчитане на финансови средства от членски внос.

 

Чл.5 Събраните средства от членски внос от синдикалната секция, след отчисленията съгласно чл.37, ал.2 т.1 от Устава на КТ”Подкрепа”, се съхраняват от секретар-касиер или в банковата сметка, спесимен, по която има председателят и секретар-касиерът на секцията.

 

Чл.6 Синдикалната секция не е юридическо лице и няма право на стопанска и търговска дейност.

 

Чл.7 Не се допуска учредяване на повече от една синдикална секция при един и същ работодател, освен в случаите на изграждане на Фирмена синдикална организация.

 

Чл.8 Членството на синдикалната секция се прекратява при доказани нарушения на Устава на КТ”Подкрепа” по решение на професионалната структура (Национална федерация / Национален синдикат) и на Синдикалния регионален съюз, легитимирали я като своя структурна единица.

 

 

Tuesday the 20th. Joomla Template Maker. created by CryoCore 2012
Copyright 2012

©