Правилник за организацията и дейността на регионалния съвет на СРС на КТ „Подкрепа” – Добрич

Print

 

Приет с Решение на РС на заседание, проведено на 23.01.2012 г.

В сила от датата на приемане.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. /1/ Настоящият правилник е приет на основание чл.67, ал.1 от Устава на Конфедерация на труда „Подкрепа”.

           /2/ С правилника се урежда организацията и дейността на Регионалния съвет (РС) на Синдикален регионален съюз (СРС) на КТ „Подкрепа” – град Добрич.

 

Чл.2. /1/ Регионалният съвет /РС/ на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа” - Добрич осъществява организацията и дейността си въз основа на Устава на КТ ”Подкрепа ” и разпоредбите на този правилник.

           /2/ По въпроси, които не са уредени с Устава и този правилник, РС приема отделни решения.

 

ГЛАВА ПЪРВА

ЧЛЕНОВЕ НА РС И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

Чл.3.  РС се състои от членове по право и членове с право на съвещателен глас.

                  

Чл.4. Членове на РС по право са членовете на Изпълнителния съвет (ИС) на СРС, Председателите на Общинските синдикални съюзи (ОбСС), когато такива са изградени и Председателите на Регионалните професионални синдикати (РПС), когато такива са изградени.

 

Чл.5.  Ръководството на Регионалната контролна комисия и експертите при СРС участват в РС с право на съвещателен глас.

 

 

ГЛАВА ВТОРА

ПРАВОМОЩИЯ НА РС

 

Чл.6. Регионалният съвет е висш ръководен орган на Синдикалния регионален съюз между две конференции.

 

Чл.7. Регионален съвет:

1.  Изработва и приема с решение правилник за дейността си;

2.  Избира контролен орган (РКК) с обикновено мнозинство (50%+1) гласа от присъстващите в началото на заседанието делегати, при явно гласуване, определя правомощията и приема Правилник за работата му;

3.  Изслушва и приема отчета за дейността на Изпълнителния съвет и на контролния орган;

4.  По предложение на ИС утвърждава бюджета на СРС и на ОбСС;

5.  Взема Решение за създаване на Общински синдикални съюзи на територията на СРС;

6.  Координира дейността на членовете си;

7.  Осигурява информация на членовете си за дейността на Синдикалния регионален съюз, на Конфедеративния съвет на КТ "Подкрепа", както и на цялата Конфедерация и обработва информацията, постъпила от тях;

8.  Създава условия за организационно укрепване на СРС;

9.  Може да освободи Член на Изпълнителния съвет и на контролния орган, извършил доказани нарушения на Устава на КТ "Подкрепа", решенията на Конгреса и на Конфедеративния съвет, както и при безспорно доказано неизпълнение на служебните му задължения. Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите в началото на заседанието членове на Регионалния съвет при тайно гласуване;

10.           Утвърждава заместник на член на Изпълнителния съвет и контролния орган, но на не повече от половината, който отсъства продължително време по обективни причини, до завръщането му. Изборът се извършва с обикновено мнозинство (50%+1) от гласовете на присъстващите в началото на заседанието членове на Регионалния съвет и тайно гласуване;

11.           Попълва състава на Изпълнителния съвет. Изборът се извършва с обикновено мнозинство (50%+1) от гласовете на присъстващите в началото на заседанието членове на Регионалния съвет при тайно гласуване;

12.            Приема решения за акции, включително и стачки на своята територия след съгласуване с ръководните органи на Конфедерацията.

13.            Избира регионален стачен комитет;

14.            Определя реда за свикване, организиране и провеждане на редовна регионална конференция;

15.            Решение за извънредна регионална Конференция може да се вземе от Регионалния съвет при писмено искане на 1/10 от индивидуалните членове на организацията, представено в ИС или по искане на Изпълнителния съвет;

16.            Регионалният съвет избира Мандатна комисия за подготовка на Конференцията. Мандатната комисия изработва Правилник за своята работа, който се приема от Регионалния съвет.

 

Чл.8. /1/ Отговорност за действия или бездействие, които представляват нарушение на Устава и общата синдикална Програма на Конфедерацията се носи от всеки член на Регионалния съвет.

          /2/ Регионалният съвет или упълномощени от него лица са задължени да предприемат действия за търсене на имуществена и наказателна отговорност при условията на чл. 29 от Устава.

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

ЗАСЕДАНИЯ НА РС

 

Чл.9. /1/ РС се свиква на заседание не по-малко от веднъж на три месеца от Председателя на СРС на КТ „Подкрепа” - Добрич по решение на Изпълнителния съвет /ИС/.

         /2/ Регионалният съвет може да бъде свикан на извънредно заседание по инициатива на Председателя на СРС, на Изпълнителния съвет или по писмено искане на 1/10 на членовете на Регионалния съвет.

        /3/ При постъпило писмено искане на 1/10 от членовете на РС, Председателят на СРС е длъжен да насрочи заседанието в срок не по-късно 14 дни от получаване на искането.

 

Чл.10./1/ Заседанието се свиква чрез отправяне на писмена Покана до всички членове на РС чрез пощенско писмо, електронно писмо, факс или друг подходящ начин.

          /2/ Поканата трябва да съдържа:

1.     Мястото, датата и часа на провеждане на заседанието;

2.     Вида на заседанието (редовно или извънредно);

3.               Дневен ред за въпросите, които са предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения (проекти на решенията);

          /3/ Поканата за заседанието трябва да е на разположение на членовете на РС не по-късно от 3 дни преди провеждане на заседанието;

          /4/ Когато естеството на въпросите в дневния ред налага, писмените материали във връзка с въпроси, включени в дневния ред, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете на РС заедно с Поканата за свикване на заседанието.

 

Чл.11. /1/ Дневният ред на РС се подготвя предварително от ИС и се гласува при откриване на заседанието на РС.

            /2/ Не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в предварително обявения в поканата дневен ред, освен ако РС не вземе решение за изменение или допълнение в Дневния ред.

          /3/ Решение за изменение и допълнение на Дневния ред по предходната алинея може да бъде взето, само ако на заседанието присъстват всички членове на РС с право на глас.

 

Чл.12. /1/ Заседанията на РС са открити. Те се ръководят от Председателя на СРС или от друго упълномощено от него лице - председател на заседанието.

          /2/ На заседанията на РС могат да присъстват наблюдатели, които са членове на КТ „Подкрепа”, след предварителна регистрация. Същите участват в заседанията без право на глас.

          /3/ Лица, които не са членове на КТ „Подкрепа" могат да присъстват само по предложение на Председателя с решение на РС. По време на заседанието те нямат право да нарушават реда регламентиран в този правилник.

          /4/ Председателят следи за реда по време на заседанието и може да разпореди да бъдат отстранени отделни лица, които го нарушават.

 

Чл.13. /1/ Заседанията на РС могат да бъдат закрити при обсъждането на определени въпроси, само ако важни интереси налагат това. Предложение за закрито заседание може да направи всеки член на РС, като обяви въпроса и необходимостта заседанието да бъде закрито.

            /2/ При постъпило предложение по предходната алинея, Председателят поканва лицата, които не са членове на РС да напуснат заседанието. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като закрито или открито.

 

Чл.14. /1/ Председателят открива заседанието, ако за участие в него  присъстват не по-малко от 2/3 от членовете на РС с право на глас.

           /2/ Председателят прекратява заседанието, когато броя на членовете на РС с право на глас спадне под необходимия кворум по ал.1.

           /3/ За заседанието могат да бъдат определени преброители. Преброителите се определят от Председателя на заседанието измежду членовете на РС.

 

Чл.15. /1/ Председателят определя реда на изказванията, като ги съобразява с Дневния ред и поредността на исканията.

             /2/ Изказванията не могат да бъдат правени без думата да е дадена от Председателя. Думата се иска от място с вдигане на карта или с предварителна заявка.

              /3/ Ако изказването се отклонява от обсъждания въпрос, Председателят предупреждава изказващия се, а ако нарушението продължи - отнема думата.

            /4/ При необходимост, времето за изказване може да бъде определено предварително с Решение на РС.

 

Чл.16.        /1/ По всяко изказване може да се възрази с реплика.

/2/ Репликата е кратко възражение на приключилото изказване.

/3/ Репликата се прави веднага след изказването и не може да трае повече от 3 минути.

/4/ Репликата се прекратява по преценка на Председателя или внесено предложение от член на РС.

/5/ След направените реплики, изказалият се има право на дуплика, която не може да има времетраене повече от 3 минути.

/6/ РС може да вземе решение за промяна на описания по-горе ред на изказване, реплики и дуплики, когато естеството на обсъждания въпрос налага това. Процедурно предложение за подобно решение може да прави всеки член на РС.

 

Чл.17.  /1/  По процедурни въпроси думата се дава незабавно.

              /2/ Процедурни са въпросите, които съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, както и такива, с които се възразява срещу конкретно неспазване на реда за водене на заседанието -прекратяване, отлагане, прекратяване и отлагане на разискванията, предоставяне на време за почивки и др. подобни.

              /3/ Процедурните въпроси се поставят кратко, без да се засяга същността

 

Чл.18.  Когато се пречи на работата на РС, или когато други важни причини налагат, Председателя може да прекъсне заседанието за определено време.

 

Чл.19. /1/ Всички заседания на РС се протоколират.

            /2/ Председателят на СРС осигурява протоколчик, определен измежду служителите на СРС.

             /3/ Протоколите от заседанията на РС се съхраняват в нарочна протоколна книга. Протоколната книга се съхранява в СРС.

            /4/ Всеки член на РС и на РКК има право на достъп до протоколната книга по всяко време.

            /5/ Всеки член на РС има право да предлага извършването на допълнения и поправки на фактически грешки в протокола от заседанията, ако е присъствал на съответното заседание. Допълнения и поправки се правят по нареждане на Председателя, след изслушване на вносителя и докладчика на съответното решение, а при необходимост и на други членове на РС, присъствали на заседанието.

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

 

Чл.20. Решенията на Регионалния съвет не могат да противоречат на решенията на Конфедеративния съвет, Конгреса на КТ "Подкрепа" и устройствените документи на Конфедерацията.

 

Чл.21.Решенията на Регионалния съвет се вземат с обикновено мнозинство (50% +1) от гласовете на присъстващите в началото на заседанието, с изключение на случаите когато от Устава или настоящия правилник се изисква друго мнозинство.

 

Чл.22. /1/ Решенията на Регионалния съвет се вземат с явно гласуване, освен в случаите, в които съгласно този правилник се предвижда тайно гласуване.

             /2/ Тайно или поименно гласуване може да се проведе и когато постъпи процедурно предложение от член на РС и същото бъде прието от РС с гласуване.

            /3/ Явното гласуване се извършва с карти, на които е изобразен броя на гласовете, с които се гласува, съобразно приетата квота за представителност.

            /4/ Тайното гласуване се извършва с бюлетина.

            /5/ Поименното гласуване е процедура, при която всеки член на РС след като си чуе името от Председателя дава гласа си съответно “за” или ”против”.

 

Чл.23. /1/ При гласуване се упражнява глас “за” или “против”.

             /2/ Гласуването е лично, освен в случаите по ал.3.

             /3/ Председателите на ОбСС и РПС могат да упълномощат за участие в РС заместник-председателите или друг член на ИС на съответния ОбСС или РПС.

 

 

Чл.24. /1/ Членовете на ИС имат право на един глас.

             /2/ Председателите на ОбСС и РПС или упълномощените от тях по реда на чл.24, ал.3 лица имат право на брой гласове съобразно броя на членовете на съответния ОбСС или РПС при спазване на приетата квота за представителност.

                  

 

Чл.25. Броят на гласовете съобразно квотата за представителност се определя

       до   50 члена                    - 1 гласа

от  51       до  100 члена                   - 2 гласа

от 101      до  200 члена                            - 3 гласа

от 201      до  300 члена                            - 4 гласа

 

Чл.26.  /1/ Процедура по гласуване се обявява от Председателя.

             /2/ Докато трае гласуването обсъждането по всички въпроси се прекратява.

              /3/ Предложението се счита за прието, когато за него са получени повече от половината гласове на членовете на РС.

             /4/ В случай, че гласовете се разделят по равно, дискусията по гласуваното предложение се подновява, провежда се повторно гласуване и при дублиране на резултата Председателя може да упражни право на 2 гласа.

 

Чл.27. /1/ Резултатът от гласуването се обявява от Председателя и се записва в протокола.

            /2/ Когато процедурата по гласуването или резултата от него бъдат оспорени незабавно след огласяване на резултата, Председателя разпорежда повторно гласуване. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

           /3/ Решенията на РС са задължителни за структурите на СРС.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1.     /1/ Настоящият правилник влиза в сила от деня на приемането му и отменя действащия досега Правилник за организацията и дейността на РС.

 

§2. Този правилник може да бъде променян и допълван с решение на Регионалния  съвет.

 

 

Tuesday the 20th. Joomla Template Maker. created by CryoCore 2012
Copyright 2012

©