Правилник за организацията и дейността на Регионален професионален синдикат /РПС/

Print

                                            І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1 /1/ Регионален професионален синдикат (РПС) се създава  след решение на съответен Федеративен (Синдикален) съвет на НФ (НС) и Регионален съвет на СРС.

        /2/ РПС се учредява при наличието на най-малко 2(две) синдикални секции, членуващи в съответните НФ (НС) и СРС.

        /3/ Не се допуска учредяването на повече от един РПС на територията на съответен СРС..

       /4/ РПС осъществява дейността си, въз основа на Устава на КТ”Подкрепа” и разпоредбите на този правилник.

       /5/ Седалището на РПС е седалището на съответния СРС.

      /6/ РПС носи наименованието на Националната федерация (Национален синдикат).

 

Чл.2 /1/ РПС  не е юридическо лице  и не може да развива стопанска и финансова дейност.

          /2/ Председателят на РПС   няма право да издава  документи от  името на НС(НФ)  , СРС  и РПС.

         /3/ РПС  няма право на печат.

 

ІІ.ОРГАНИ НА РПС

 

Чл.3 Органи  на РПС са:

               1.Общо(делегатско) събрание.

               2.Съвет на председателите.

               3.Изпълнителен съвет.

Чл.4/1/ Висш ръководен орган на РПС е Общото(делегатско) събрание.

         /2/ Редовно общо(делегатско) събрание се свиква веднъж на 4 (четири) години, квотата на което се определя от съвета на председателите.

Чл.5 Общото(делегатско) събрание започва своята работа, ако присъстват делегати на повече от половината от синдикалните секции на РПС, но не по-малко от 2/3 от делегираните представители. То се ръководи от председателя на РПС или от член на ИС на РПС, определен от Общото(делегатско) събрание.

 

 

Чл.6 Общото(делегатско) събрание взема решения, ако присъстват повече от половината от регистрираните делегати, при явно гласуване и наличие на обикновено мнозинство (50% + 1 гласа) от присъстващите в началото на заседанието

Чл.7   Общото(делегатско) събрание:

        /1/ Изслушва и приема отчета на Изпълнителен съвет на РПС.

        /2/ Избира Изпълнителен съвет, който се състои от председател и секретари, с обикновено мнозинство(50%+1) от присъстващите в началото на заседанието с явно гласуване, за срок до 4(четири) години. Преди избора кандидатите попълват декларация по чл.89 от Устава на КТ”Подкрепа”. По искане на 1/10(една десета) от присъстващите изборът може да бъде таен.

         /4/ Взема решение по всички въпроси касаещи цялостната дейност на РПС.

Чл.8 Решенията на Общото(делегатско) събрание не могат да противоречат на  Решенията на Конгреса на  КТ „Подкрепа”, на Конфедеративния съвет, на Федеративния съвет , на Регионалния съвет и на Устава на КТ”Подкрепа”.

 

СЪВЕТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ

 

Чл.9 Висш ръководен орган на РПС между две събрания е Съвета на председателите, който представлява отворена структура. Състои се от членовете на Изпълнителния съвет и председателите или от поименно упълномощени представители на ръководствата на синдикалните секции на територията на съответния регион  и членуващи в съответната НФ(НС).

Чл.10 /1/ Заседанията на Съвета на председателите започват, когато на тях присъстват 2/3 от членовете му.

        /2/ Съвета на председателите изработва и приема Правилник за работата си и определя квота за гласуване.

        /3/ Решенията на Съвета на председателите се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство (50% + 1) от гласовете на присъстващите в началото на заседанието.

Чл.11 Решенията на Съвета на председателите не могат да противоречат на решенията на Регионалния съвет, Федеративния(Синдикалния) съвет Конфедеративния съвет и Конгреса на КТ „Подкрепа”.

Чл.12 Съвета на председателите:

        /1/ Изслушва и приема отчета за дейността на Изпълнителния съвет.  

       /2/ Координира дейността на членовете си.

       /3/ Осигурява информация на членовете си за дейността на Националната Федерация(Синдикат), Синдикалния регионален съюз, Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа” и обработва информацията постъпила от тях.

       /4/ Създава условия за организационно укрепване на РПС.

 

 

       /5/ Приема решения за акции и стачки след съгласуване с ръководните органи на Конфедерацията.

      /6/Определя реда за свикване, организиране и провеждане на редовно общо(делегатско) събрание.

      /7/ Решение за извънредно Общо(делегатско) събрание може да се вземе от Съвета на председателите при писмено искане на 1/10 от индивидуалните членове на организацията, представена в Изпълнителен съвет или по искане на Изпълнителния съвет.

      /8/ Съвета на председателите избира Мандатна комисия за подготовка на Общо(делегатско) събрание.Мандатната комисия изработва Правилник за своята работа, който се приема от Съвета на председателите.   

 Чл.13/1/ Отговорност се носи от всеки член на Съвета на председателите за действия или бездействия, които представляват нарушения на Устава и общата синдикална Програма на Конфедерацията.

         /2/Съвета на председателите или упълномощени от него лица са задължени да предприемат действия за търсене на имуществена и наказателна отговорност при условията на чл.29 от Устава на КТ „Подкрепа”.

Чл. 14/1/ Съвета на председателите провежда редовни заседания най – малко веднъж на 3 (три) месеца.

         /2/ Съвета на председателите може да бъде свикан на извънредно заседание по инициатива на неговия председател, на Изпълнителния съвет или по искане на 1/10 от членовете му.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Чл.15 Изпълнителният съвет е постоянно действащ ръководен орган, който организира цялостната дейност на организацията между съветите на председателите. Той се състои от Председател и  Секретари

Чл.16 Изпълнителният съвет:

       /1/ Изработва и приема Правилник за дейността си.

       /2/ Изпълнява решенията на Общото(делегатско) събрание и Съвета на председателите.

      /3/ Подготвя и свиква заседание на Съвета на председателите.

      /4/ Взема решения по текущи въпроси засягащи дейността на организацията. Решенията се вземат с обикновено мнозинство при явно гласуване.

     /5/ Организира при нужда експертни и технически групи.

     /6/ Членовете на Изпълнителния съвет са членове на съвета на председателите с право на един глас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

Чл.17 Председателят на РПС:

         /1/ Избира се от Общото(делегатско) събрание с мандат до 4(четири) години.

         /2/ Има ръководни и представителни функции, изразява волята на Изпълнителния съвет и Съвета на председателите.

         /3/ Свиква и ръководи заседанията на Изпълнителния съвет.

         /4/ Взема решения по текущи въпроси засягащи дейността на РПС

         /5/ Отчита дейността на Изпълнителния съвет пред Съвета на председателите и Общото(делегатско) събрание , Регионалния съвет на СРС и Федеративния (Синдикалния) съвет на НФ(НС).

         /6/ Носи отговорност по чл.29 от Устава на КТ „Подкрепа”.

 

                                                     СЕКРЕТАРИ

 

Чл. 18 Секретарите на РПС се избират от Общото(делегатско)събрание с мандат до 4(четири) години.

Чл.19/1/ Изпълнителният съвет разпределя функциите на секретарите.

          /2/ Секретарите  отчитат дейността си пред Съвета на председателите и Общото(делегатското) събрание.

Чл.20 Секретарите носят отговорност по чл.29 от Устава на КТ”Подкрепа”

 

 

ФУНКЦИИ НА РПС

 

Чл.21 Основните функции на РПС са:

      /1/Осъществява координация между синдикалните секции и ги представлява пред съответните: Федеративен (Синдикален) съвет на НФ (НС) и Регионален съвет на СРС.

      /2/Оказва организационна и методическа помощ на всички синдикални секции и членове.

      /3/ Изгражда нови секции за увеличаване на членската маса.

      /4/ Оказва методическа помощ при провеждане на преговори и сключване на КТД по предприятия.

      /5/ Участва в работни групи в системата за социално сътрудничество на ниво регион и община.

 

РЕШЕНИЯ НА НЕУРЕДЕНИ ВЪПРОСИ

 

Чл.22 Всички неуредени организационни и имуществени въпроси с този Правилник се уреждат с решения на Регионалния съвет на СРС или Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа”, до колкото не са регламентирани от действащото законодателство.

 

 

                                    ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

 

§1. Настоящият Правилник може да бъде изменян и допълван от КС.

§2. Този Правилник се приема на основание чл.47 ал.4 от Устава на КТ”Подкрепа”.

§3. Настоящият Правилник влиза в сила от деня на неговото приемане-.............2008г.

 

 

 

Tuesday the 20th. Joomla Template Maker. created by CryoCore 2012
Copyright 2012

©