Правилник за организацията и дейността на Общински Синдикален Съюз /ОбСС/

Print

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 /1/ ОбСС се учредява с решение на Регионален съвет на СРС по реда на чл. 67 ал.14 от Устава на КТ „ПОДКРЕПА”. 

         /2/ Учредяването по предходната алинея се извършва при наличието на най-малко 2 (две) синдикални секции на територията на съответната община.

         /3/ Не се допуска учредяване на повече от един ОбСС  на територията на дадена община.

        /4/ ОбСС осъществява дейността си възоснова на Устава на КТ”Подкрепа” и разпоредбите на този Правилник.

  

                                                     ІІ.ФУНКЦИИ НА ОбСС

Чл.2 Основните функции на ОбСС са:

          /1/ Осъществява координация между синдикалните секции намиращи се на територията на съответната община и ги представлява пред РС на СРС.

          /2/  Оказва организационна и методическа помощ на всички синдикални секции и членове в общината.

          /3/  Изгражда нови секции за увеличаване на членската маса.

          /4/  Оказва методическа помощ при провеждане на преговори и сключване на КТД по предприятия.

          /5/  Участва в системата за социално  сътрудничество на общинско ниво.

          /6/  Организира, провежда и координира стачни действия на територията на общината съгласувано със съответната професионална и регионална организация.

 

           ІІІ.ОРГАНИ НА ОбСС

Чл.3  Органи  на ОбСС са:

               1.Общо/делегатско/ събрание.

               2.Съвет на председателите.

               3.Изпълнителен съвет.

Чл.4/1/ Висш ръководен орган на ОбСС е Общото/делегатско/ събрание.

        /2/ Редовно общо/делегатско/ събрание се свиква веднъж на 4 (четири) години.

Чл.5 Общото/делегатско/ събрание започва своята работа, ако присъстват делегати на повече от половината от синдикалните секции на ОбСС, но не по-малко от 2/3 от делегираните представители. То се ръководи от председателя на ОбСС или от член на ИС на ОбСС, определен от Общото/делегатско/ събрание.

Чл.6 Общото/делегатско/ събрание взема решения, ако присъстват повече от половината от регистрираните делегати, при явно гласуване и наличие на обикновено мнозинство /50% + 1 гласа/ от присъстващите в началото на заседанието

Чл.7   Общото/делегатско/ събрание:

      /1/ Изслушва и приема отчета на Изпълнителния съвет на ОбСС.

      /2/ избира Изпълнителен съвет, който се състои от председател и секретари, с обикновено мнозинство(50%+1) от присъстващите в началото на заседанието с явно гласуване, за срок до 4(четири) години. Преди избора кандидатите попълват декларация по чл.89 от Устава на КТ”ПОДКРЕПА”. По искане на 1/10(една десета) от присъстващите изборът може да бъде таен.

     /3/ Взема решение по всички въпроси касаещи цялостната дейност на ОбСС

Чл.8 Решенията на Общото/делегатско/ събрание не могат да противоречат на  Устава и решенията на Конгреса на КТ „ПОДКРЕПА” , Конфедеративния съвет и Регионалния съвет.

 

ІV.СЪВЕТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ

Чл.9 Висш ръководен орган на ОбСС между две събрания е Съвета на председателите, който представлява отворена структура. Състои се от членовете на Изпълнителния съвет и председателите или от поименно упълномощени представители на ръководствата на синдикалните секции на територията на общината.

Чл.10 /1/ Заседанията на Съвета на председателите започват, когато на тях присъстват 2/3 от членовете му.

        /2/ Съвета на председателите изработва и приема Правилник за работата си и определя квота за гласуване.

        /3/ Решенията на Съвета на председателите се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство /50% + 1/ от гласовете на присъстващите в началото на заседанието.

Чл.11 Решенията на Съвета на председателите не могат да противоречат на Устава и решенията на КТ „ПОДКРЕПА”, на Конфедеративния съвет и  на Регионалния съвет.

Чл.12 Съвета на председателите:

        /1/ Изслушва и приема отчета за дейността на Изпълнителния съвет.  

        /2/ Координира дейността на членовете си.

        /3/ Осигурява информация на членовете си за дейността на Синдикалния регионален съюз, Конфедеративния съвет на КТ „ПОДКРЕПА”, както и на цялата Конфедерация и обработва информацията постъпила от тях.

       /4/ Създава условия за организационно укрепване на ОбСС.

       /5/ Приема решения за акции, включително и стачки на своята територия след съгласуване с ръководните органи на Конфедерацията.

      /6/Определя реда за свикване, организиране и провеждане на редовно общо/делегатско/ събрание.

      /7/ Решение за извънредно Общо/делегатско/ събрание може да се вземе от Съвета на председателите при писмено искане на 1/10 от индивидуалните членове на организацията, представена в Изпълнителен съвет или по искане на Изпълнителния съвет.

      /8/ Съвета на председателите избира Мандатна комисия за подготовка на Общо/делегатско/ събрание.Мандатната комисия изработва Правилник за своята работа, който се приема от Съвета на председателите.   

     Чл.13./1/ Отговорност се носи от всеки член на Съвета на председателите за действия или бездействия, които представляват нарушения на Устава и общата синдикална Програма на Конфедерацията.

         /2/Съвета на председателите или упълномощени от него лица са задължени да предприемат действия за търсене на имуществена и наказателна отговорност при условията на чл.29 от Устава на КТ „ПОДКРЕПА”.

Чл. 14/1/ Съвета на председателите провежда редовни заседания най – малко веднъж на 3 (три) месеца.

         /2/ Съвета на председателите може да бъде свикан на извънредно заседание по инициатива на неговия председател, на Изпълнителния съвет или по искане на 1/10 от членовете му.

 

V.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.15 Изпълнителният съвет е постоянно действащ ръководен орган, който организира цялостната дейност на организацията между два съвета на председателите. Той се състои от председател и общински секретари

Чл.16  Изпълнителният съвет:

       /1/ Изработва и приема Правилник за дейността си.

       /2/ Изпълнява решенията на Общото/делегатско/ събрание, Съвета на председателите, Регионалния съвет, Конфедеративния съвет и Конгреса на КТ „ПОДКРЕПА”.

      /3/ Подготвя и свиква заседание на Съвета на председателите.

      /4/ Взема решения по текущи въпроси засягащи дейността на организацията. Решенията се вземат с обикновено мнозинство при явно гласуване.

     /5/ Организира при нужда експертни и технически групи.

     /6/ Членовете на Изпълнителния съвет са членове на Съвета на председателите с право на един глас.

 

 

 

 

VІ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.17. Председателят на ОбСС „ПОДКРЕПА”:

         /1/ Избира се от Общото/делегатско/ събрание с мандат до 4(четири) години.

         /2/ Има ръководни и представителни функции, изразява волята на Изпълнителния съвет и Съвета на председателите.

         /3/ Подписва документи относно дейността на общинската организация.

         /4/ Свиква и ръководи заседанията на Изпълнителния съвет.

         /5/ Взема решения по текущи въпроси засягащи дейността на общинската организация.

         /6/ Отчита дейността на Изпълнителния съвет пред Съвета на председателите , Общото/делегатско/ събрание и Регионалния съвет.

         /7 Носи отговорност по чл.29 от Устава на КТ „ПОДКРЕПА”.

 

VІІ.ОБЩИНСКИ СЕКРЕТАРИ

Чл.18  Общинските секретари се избират от общото/делегатско/ събрание с мандат до 4(четири) години.

Чл.19/1/ Изпълнителният съвет разпределя функциите на общинските секретари.

         /2/ Общинските секретари отчитат дейността си пред Съвета на председателите и Общото/делегатско/ събрание.

Чл.20 Общинските секретари носят отговорност по чл.29 от Устава на КТ”ПОДКРЕПА”.

       

VІІІ.РЕШЕНИЯ НА НЕУРЕДЕНИ ВЪПРОСИ

Чл.22   Всички неуредени организационни и имуществени въпроси с този Правилник се уреждат с решения на Регионалния съвет на СРС или Конфедеративния съвет на КТ „ПОДКРЕПА”, до колкото не са регламентирани от действащото законодателство.

 

                           ІХ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият Правилник може да бъде изменян и допълван от КС.

§2.Този Правилник се приема на основание чл.48 ал 4 от Устава на КТ”Подкрепа”.

 

§3.Настоящият Правилник влиза в сила от деня на неговото приемане- 26.03.2008г. 

Tuesday the 20th. Joomla Template Maker. created by CryoCore 2012
Copyright 2012

©