Наредба за реда и начина на набиране, разходване и отчитане на финансовите средства от членски внос

Print

глава първа

общи положения

Чл. 1 Настоящата Наредба се издава на основание чл.75 и чл.26, ал.7, както и във връзка с чл.35, ал.2; чл.14, ал.4; чл.15, ал.3; чл.22, ал.1, т.1; чл.24, ал.7; чл.30, ал.5; чл.37, т. 3; чл.39, ал.1; чл.41, ал.ал.3, 5; чл.70, ал.1 от Устава на Конфедерацията, приет на VI-ия Редовен конгрес на КТ “Подкрепа” /8-10 февруари 2003 година/.

 

глава втора

размер и начин на събиране на членския внос

 

Размер на членския внос

Чл.2 /1/ Размерът на членския внос на физическите лица, членове на КТ “Подкрепа”, е процент от трудовото им възнаграждение, получено като разлика от облагаемото месечно брутно трудово възнаграждение и сумата на отчисления върху него ДОД. Всички други отчисления /вноски по заеми, издръжка, разплащателни сметки и т.н./ до размера на чистата сума за получаване не се приспадат при определянето на величината на членския внос.

/2/ Процентът на членския внос от трудовото възнаграждение на индивидуалните членове на КТ “Подкрепа” се определя на общо /делегатско събрание на секцията/, но не може да бъде по-малко от 0.7% /чл.35, ал.2, т.1 от Устава на КТ “Подкрепа”/.

/3/ Размерът на членския внос на индивидуални членове на КТ “Подкрепа”, които са пенсионери, безработни, в продължителен отпуск по болест или в неплатен принудителен отпуск е 0.20 лв. месечно.

/4/ Размерът на членския внос на индивидуални членове на КТ “Подкрепа”, които са самоосигуряващи се лица (свободни професии) е 0.7% от минималната работна заплата за страната.

 

Събиране на членски внос

Чл.3 Членският внос на индивидуалните членове на КТ “Подкрепа” се събира и отчита ежемесечно в синдикалните секции на поделенията на Конфедерацията.

 

Чл.4 Членският внос се събира:

/1/ По ведомост за изплащане на заплатите, ако това е изрично уговорено с работодателя и след изрично съгласие на членовете на секцията във връзка с чл. 272 от Кодекса на труда. Това се прилага и в случаите, когато трудовите възнаграждения се изплащат чрез дебитни карти. За целта:

1. Председателите на секциите уведомяват работодателя за състава на секцията чрез пълен поименен списък на индивидуалните си членове. Списъкът се актуализира ежемесечно в зависимост от движението на индивидуалните членове на секцията.

2. Копие от списъка на индивидуалните членове на секциите се предоставя на главния счетоводител и касиера, подчинени на работодателя. Въз основа на тях и при спазване на изискванията на чл.2, ал.1 от настоящата Наредба се извършва конкретното събиране на членския внос.

/2/ От специално оторизиран от секцията неин член /касиер на секцията/ в случаите, когато е невъзможно събирането на членския внос по ведомост. В този случай задължително е наличието на месечен поименен списък от индивидуалните членове на секцията, включващ данни за размера на получаваното от всеки член брутно трудово възнаграждение, размера на отчисленията за данъка върху общия доход, величината на членския внос и подписа на съответното лице.

/3/ Независимо от начина на събиране на членския внос, синдикалната секция води Касова книга.

 

глава трета

разпределение на средствата от членския внос

 

Общи положения

Чл.5 Събраните средства от членски внос в секциите се разпределят съобразно разпоредбите на чл.35, ал.2 от Устава на Конфедерацията, приет на VІ-ия Редовен конгрес на КТ “Подкрепа” /8-10 февруари 2003 г./ както следва:

/1/ 0.7% от чистото трудово възнаграждение, определено по реда на чл.2, се разпределя за поделенията на КТ “ПОДКРЕПА”

/2/ Останалата сума до процента, определен от секцията за отчисления на членски внос, остава на разположение на секцията.

 

Разпределение на членския внос между поделенията на КТ “ПОДКРЕПА”

Чл.6 От сумата, представляваща 0.7% от чистото месечно трудово възнаграждение на всеки от индивидуалните членове на КТ “Подкрепа”, секцията разпределя:

/1/ 55 на сто във федерацията/националния синдикат/, в който членува на отраслови /браншови/ принцип;

/2/ 45 на сто в синдикалния регионален съюз, в който членува на териториален принцип.

 

Чл.7 От сумата получена във федерацията /националния синдикат/, се отделят не по-малко от 10 на сто за стачен фонд.

 

Членски внос на поделенията на КТ “ПОДКРЕПА”

Чл.8 /1/ Поделенията на КТ “ПОДКРЕПА” внасят по специална банкова сметка на Конфедерацията членски внос в размер на 0.80 лева годишно за всеки свой индивидуален член – физическо лице.

/2/ Отрасловите (браншови) поделения на КТ “ПОДКРЕПА” внасят за всеки свой индивидуален член – физическо лице, членуващ в синдикална секция на територията на град София (област София – град), членски внос в двоен размер – 1.60 лева годишно.

 

Други вноски от поделенията на КТ “ПОДКРЕПА”

Чл.9 /1/ Поделенията на КТ “ПОДКРЕПА” внасят по специална банкова сметка на Фонд “Синдикална солидарност” абсолютна сума в размер на 0.10 лева годишно за всеки свой индивидуален член – физическо лице.

/2/ Поделенията на КТ “ПОДКРЕПА” внасят по специална банкова сметка на Фонд “Синдикално обучение” абсолютна сума в размер на 0.10 лева годишно за всеки свой индивидуален член – физическо лице.

/3/ Отрасловите (браншови) поделения на КТ “ПОДКРЕПА” внасят за всеки свой индивидуален член – физическо лице, членуващ в синдикална секция на територията на град София (област София – град), вноски в двоен размер за всеки от Фондовете – по 0.20 лева годишно.

/4/ Редът и начинът за разходване на средствата на Фонд “Синдикална солидарност” и на Фонд “Синдикално обучение” се определя с отделни Наредби, приети от Конфедеративния Съвет на КТ “ПОДКРЕПА”.

 

Превеждане на средствата

Чл.10 Членският внос съгласно чл. 6, предназначен за поделенията на КТ “ПОДКРЕПА”, се превежда от упълномощено от секцията лице:

/1/ Чрез пощенски запис;

/2/ Внася се в касата на съответното поделение;

/3/ По банков път, по сметка на съответното поделение.

 

Чл.11 Членският внос на поделенията на КТ “ПОДКРЕПА”, дължим по реда на чл. 8, се превежда на Конфедерацията с пощенски запис, внася се в касата на КТ “Подкрепа” или се превежда по банков път в специално разкритата за целта банкова сметка на равни вноски от по 0.20 лева на всеки три месеца.

 

Чл. 12 Вноските на поделенията на КТ “ПОДКРЕПА” във Фонд “Синдикална солидарност” и във Фонд “Синдикално обучение” се превеждат с пощенски запис, касово или по банков път в съответните банкови сметки на две равни вноски годишно.

 

глава четвърта

отчитане на събрания членски внос

 

Чл.13 Събраните средства от членски внос в секциите се отчитат по специална бланка.–.образец на КТ “Подкрепа” до 10 число на всеки календарен месец за събрания членски внос през предходния. /Приложение №1/

 

Чл.14 Събраните средства от членски внос в поделенията на Конфедерацията (синдикалните регионални съюзи и федерациите /националните синдикати) се отчитат по специална бланка – образец на КТ “Подкрепа” за всеки три месеца до края на месеца, следващ съответното тримесечие. /Приложение №2/

 

Чл.15 Събраните средства от членски внос в съответствие с Чл. 8 се отчитат от главния счетоводител (касиера) на Конфедерацията пред президента /вицепрезидента/ до края на месеца, следващ съответното тримесечие.

 

Чл.16 /1/ Екземпляр от отчетните документи на синдикалните секции съгласно чл. 13 се изпраща на поделенията на КТ “ПОДКРЕПА” до края на всеки календарен месец за предходния.

/2/ Екземпляр от отчетните документи на поделенията съгласно чл. 14 се изпращат в отдел “Организационно-структурна политика” на КТ “Подкрепа” до края на месеца, следващ съответното тримесечие. Отчетите по чл. 12 и чл. 13 служат за целите на легитимацията на поделенията на КТ “ПОДКРЕПА” на всеки шест месеца.

 

глава ПЕТА

Преходни и заключителни разпоредби

 

§1. Отчетните документи съгласно чл. 14 са основа за легитимацията на поделенията на КТ “ПОДКРЕПА”  и определяне на квотното представителство в Конфедеративния Съвет.

 

§2. По предложение на секциите от един отрасъл /бранш/ във всеки регион съответните поделения на Конфедерацията (синдикалните регионални съюзи и федерациите /националните синдикати) могат да създават регионални професионални структури. Финансовата издръжка на регионалните професионални структури се поема от секциите, синдикалните регионални съюзи и федерациите /националните синдикати/ след подписване на споразумение за преразпределение на отчисленията от членски внос по между им при спазване на разпоредбите на чл. 5 /1/, Чл. 6, и Чл. 7 отнастоящата Наредба.

 

§3. Контролът по спазване на настоящата Наредба се осъществява:

1.       По отношение на синдикалните секции – от Изпълнителните съвети и РКК /ФКК на Синдикалните Регионални Съюзи и Националните федерации /Националните синдикати/ на КТ “Подкрепа”;

2.       По отношение на Синдикалните Регионални Съюзи и Националните федерации /Националните синдикати/ - от Изпълнителния съвет и Конфедеративната Контролна Комисия на КТ “Подкрепа”.

 

§4. Указания, инструкции и тълкувания на настоящата Наредба дава Изпълнителният съвет на КТ “Подкрепа”, съгласно решения на Конфедеративния съвет с правомощията му по чл.75 от Устава на КТ “Подкрепа”.

 

Тази Наредба е приета от Конфедеративния Съвет на КТ “ПОДКРЕПА” на 18.11.2003г. и влиза в сила от 1 януари 2004 г., като отменя досега действащата.


 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

 

 

Отчетна бланка

съгласно чл.13 от наредбата за членски внос

 

 

Секция в ……………………………………………………………………………………………………….………….

/име на предприятие/

Синдикален регионален съюз …………………………………………………………….....…………………….…………………………...

Федерация /Национален синдикат

…………………………………………………………………………........................................................

 

Отчет за събрания членски внос за месец ………….. 200 ….. год.

 

 

 

Общ брой членове на секцията

0.7 % от общата сума на чистото трудово възнаграждение

45 % от колона 2 за синдикален регионален съюз

55 % от колона 2 за

НФ/НС

Кол.1

кол.2

Кол.3

Кол.4

 

 

 

 

 

 

 

                        Председател на секция:

                        /……………………………………………………../

                                                            /име/

 

 

 

СРС …………………………./печат НФ/НС ………………………. /печат/

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ №2

 

Отчетна бланка съгласно чл.14

 

Поделение на КТ“Подкрепа”................................................................….

Отчет за събрания членски внос за І (ІІ, ІІІ, ІV) тримесечие на 200 ….. год.

 

 

Общ брой секции

Общ брой членове

45% за СРС

55% за федерация /национален синдикат/

Минимум 10 % от кол.4 за стачен фонд на федерация /национален синдикат/

Членски внос по Чл.8

Вноска във Фонд “Синдикална солидарност” чл. 9, ал. 1

Вноска във Фонд “Синдикално обучение” Чл. 9, ал. 2

Кол.1

Кол.2

Кол.3

Кол.4

Кол.5

Кол.6

Кол.7 **

Кол.8 **

Общ брой секции

 

 

 

 

 

.....................

 

Общ брой членове (средно за отчетното тримесечие)

 

 

......................

Общо за СРС

Общо за федерация /национален синдикат/

Общо за Стачен фонд

/кол.2 х 0.20 лева/

 

 

 

 

 

.......................

Кол. 2 х 0.05 лева

Кол. 2 х 0.05 лева

*на територията на страната

 

 

......................

 

*на територията

на страната

 

 

......................

 

 

 

*на територията

на страната

 

 

......................

 

 

*на територията на гр. София (община София-град)

 

......................

 

*на територията на гр. София (община София-град)

 

......................

0

Общо за федерация /национален синдикат/

Общо за Стачен фонд

(кол. 2 х 0.40 лева)

 

 

 

 

.......................

(кол. 2 х 0.10 лева)

(кол. 2 х 0.10 лева)

 

* Този ред е валиден само за Федерации или Национални Синдикати

** Колона 7 и колона 8 се попълва на всеки шест месеца

Председател на СРС:

……………………………………………………….....................     /подпис и печат/

Председател на Национална федерация (Национален синдикат):

………………………………………………………………………      /подпис и печат/

 

................................

 

/дата/

Tuesday the 20th. Joomla Template Maker. created by CryoCore 2012
Copyright 2012

©