Устав на Конфедерация на Труда “Подкрепа”

Print

Article Index

 

У С Т А В

НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА “ПОДКРЕПА”

 

/приет на 22.02.1990г.; изм. и доп. 10.02.1992г.;

изм. и доп. 09.02. – 10.02.1994г.; изм. и доп. 27.02. – 28.02.1997г.;

изм. и доп. 09.02. 10.02.2000г;изм.  и доп. 09.02. – 10.02.2003 г./

изм.  и доп. 08.02. – 10.02.2007 г./

 

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1 КТ “Подкрепа” е синдикална организация, представляваща доброволен съюз, създаден на принципите на свободното конфедериране на синдикални организации, изградени съответно на регионално и национално-професионално ниво. В тях членуват граждани, обединени за защита на своите професионални и социални интереси.

 

НЕЗАВИСИМОСТ

Чл.2. КТ “Подкрепа” е независима от държавните, административните органи, работодателите, политическите партии, обществените и религиозните организации и сдружения.

 

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ

Чл.3. КТ “Подкрепа” има за цел и предмет на дейност защита на правата, достойнството, професионалните и социалните интереси на членовете на организацията в Конфедерацията чрез:

/1/ Осигуряване на правата в сферата на професионалната дейност, заплащането на труда, социалните условия, техническата безопасност и охраната на труда.

/2/ Защита на здравето, материалните, обществените и културните интереси на своите членове и техните семейства.

/3/ Съгласуване и защита интересите на работниците и служителите с тези на работодателите за просперитета на предприятията, с приоритет на работниците и служителите.

/4/ Полагане на системни усилия за осъществяване на пълното равенство между мъжете и жените при реализиране на трудовите им права.

/5/Провеждане на обучение, консултации и квалификация в областите на трудово-правните отношения, социалното осигуряване, условията на труд, екологията, индустриалните отношения, заетостта, професионалната квалификация, преквалификация и основите на гражданското общество.

/6/ Разпространяване на демократични идеи и укрепване на доверието, взаимопомощта и солидарността в обществото.

/7/ Влияние върху формирането на социално-икономическата политика на държавата за подобряване материалното състояние и справедливото разпределение на обществения продукт въз основа на принципите на социалното партньорство.

/8/ Да се противопоставя на всякакви опити за въвеждане на каквато и да е форма на диктатура като държавно управление.

/9/ Да се бори срещу дискриминация поради расова, национална, етническа или религиозна принадлежност.

 

Tuesday the 20th. Joomla Template Maker. created by CryoCore 2012
Copyright 2012

©