Наредби и правилници

Display # 
Title Hits
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания 1180
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 04.12.2012 г.) 1067
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социално подпомагане ( изм. и доп., бр. 63 от 16.08.2011 г.) 1108
Изменение и допълнение на правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта приет с ПМС №247 1048
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта 1809
НАРЕДБА за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (бр. 16 от 24.02.2012 г., в сила от 1.01.2012 г.) 1092
НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки 1344
НАРЕДБА ЗА БЕЗПЛАТНОТО РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО (Обн. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г.) 1156
НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските (изм. и доп., бр. 19 от 06.03.2012 г. ) 1242
НАРЕДБА РД-07-8 от 20 декември 2009 г.за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/ или здраве при работа 2360
Tuesday the 20th. Joomla Template Maker. created by CryoCore 2012
Copyright 2012

©