ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ в структурата на КТ”Подкрепа”

Print

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА „ПОДКРЕПА” – СОФИЯ
www.podkrepa.org

СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ /САС/ към КТ”ПОДКРЕПА”
www.sas-bg.org

СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ” към КТ”ПОДКРЕПА”
www.podkrepa-obrazovanie.com

ФЕДЕРАЦИЯ - СТРОИТЕЛСТВО, ИНДУСТРИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ – „ПОДКРЕПА”
http://www.fciw-podkrepa.org

ФЕДЕРАЦИЯ „МЕТАЛУРГИЯ” НА КТ”ПОДКРЕПА”
http://nf-metallurgy.org

СИНДИКАЛЕН РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА КТ”ПОДКРЕПА” - ДОБРИЧ
http://podkrepa-dobrich.org

Национална трудова борса „ПОДКРЕПА”
http://www.podkrepa.org/ntb/

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ
Национален институт за помирение и арбитраж
http://www.nipa.bg

Агенция по заетостта към МТСП
http://www.az.government.bg/

ДРУГИ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Народно събрание на Република България
http://www.parliament.bg/

Президентство
http://www.president.bg/

Министерски съвет
http://www.government.bg/

Министерство на труда и социалната политика
http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp

Министерство на икономиката и енергетиката
http://www.mi.government.bg/

Министерство на образованието и науката
http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/

Министерство на държавната администрация и административната реформа
http://www.mdaar.government.bg/press.php

Министерство на околната среда и водите
http://www.moew.government.bg/

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
http://www.mrrb.government.bg/

Министерство на земеделието и продоволствието
http://www.mzgar.government.bg/

Министерство на здравеопазването
http://www.mh.government.bg/

Министерство на финансите
http://www.minfin.bg/

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”
http://git.mlsp.government.bg/

Изпълнителна агенция по програма ФАР към МТСП
http://ef.mlsp.government.bg/bg/index.php

Агенция за социално подпомагане
http://www.asp.government.bg/

Фонд „Условия на труд”
http://fund.mlsp.government.bg/fund/f1.htm

Агенция за хората с увреждания
http://ahu.mlsp.government.bg/

Социалноинвестиционен фонд
http://www.sifbg.org/

Национален осигурителен институт
http://www.noi.bg/

Национална здравноосигурителна каса
http://www.nhif.bg/bg/default.phtml?w=1152&h=834

Национален статистически институт
http://www.nsi.bg/

Регионален инспекторат по образованието - варна
http://rio-varna.hit.bg/

Община Варна - Дирекция Образование
http://obrazovanie-varna.com/

Комисия за защита на потребителите
http://www.kzp.bg/


Международна Конфедерация на свободните профсъюзи (МКСП)
Европейска Конфедерация на профсъюзите (ЕКП)
Международна организация на труда (МОТ)
Европейски Синдикален Колеж (ETUCO)
Европейска Синдикална Образователна Мрежа
The European Workers, Education Associations (Euro- WEA)
IMPACT - Най-големият синдикат в публичния сектор в Ирландия.
The series of publications from the Directorate-General for Employment and Social Affairs.
Европейски Икономически и Социален Комитет
Европейска Фондация за подобряване на жизнения стандарт и работните условия
Европейска Обсерватория по Индустриални Отношения
ÖGB - Европейска информация online
Европейска Агенция за Безопасност и Здраве при Работа
Национална Фокусна точка Безопасност и Здраве при Работа

Tuesday the 20th. Joomla Template Maker. created by CryoCore 2012
Copyright 2012

©